Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Antal nyregistrerade och skrotade personbilar

Antal nyregistrerade och skrotade personbilar per 1 000 invånare
Datakälla: Trafikanalys: Fordon 2022, SCB: Befolkningsstatistik

Kommentar

Försäljningen av personbilar går i vågor, men det går inte att urskilja någon långsiktig uppåt- eller nedåtgående trend under mätperioden. Detta avspeglas i det faktum att antalet personbilar i trafik per capita förblivit nästan konstant sedan år 2006. Skälen till detta analyseras kortfattat i föregående länk.
Indikator N.B1.B.1
Uppdaterad: 2023-01-11