Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel bussar i trafik som kan köras med nollutsläpp

Procentuell andel bussar i trafik som kan köras helt utan koldioxidutsläpp ur ett avgasrör
Datakälla: Trafikanalys: Fordon 2023

Kommentar

De fordonstyper som kan köras med nollutsläpp som existerar idag är elfordon, laddhybrider och bränslecellsfordon. Registreringen av bussar i Vägtrafikregistret skiljer inte mellan laddhybrider och elhybrider utan laddmöjlighet. Inga sådana hybridbussar räknas därför med i den andel som redovisas här.
Indikator N.B1.I.4
Uppdaterad: 2024-03-23