Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Genomsnittligt antal personer i varje personbil

Genomsnittligt antal personer som färdas i samma personbil.
Datakälla: Trafikanalys: Transportarbete 2000-2022, Trafikanalys: Trafikarbete på svenska vägar

Kommentar

Det genomsnittliga antalet definieras som det sammanlagda persontransportarbetet (personkm) i personbil dividerat med det sammanlagda trafikarbetet i personbil (fordonskm).

Denna indikator svarar på frågan: hur effektivt används varje fordon? Samåkning hjälper upp siffran.

OBS Trafikanalys har ändrat sin metid för att beräkna persontransportarbetet i personbil, vilket ger upphov till en påfallande minskning av detta persontransportarbete från och med år 2019. Detta avspeglar sig i en lägre uppskattning av det genomsnittliga antalet personer i varje bil. Värdena från och med år 2019 kan alltså inte jämföras med tidigare års värden.

För att jämföra med beläggningsgraden i kollektivtrafiken kan vi dividera det genomsnittliga antalet personer i varje personbil med antalet sittplatser. Om vi antar att alla personbilar har fem sittplatser få vi beläggningsgraden 29 % i personbilar år 2022. Det finns län med både lägre och högre beläggningsgrad än så i kollektivtrafiken.

Analys
Enligt tillgänglig statistik ökar inte det genomsnittliga antalet passagerare i varje bil, trots att vi under lång tid varit medvetna om hur ineffektivt varje bil utnyttjas. Vi talar till exempel gärna om hur orimligt det är att pendla ensam i bil till jobbet, och att fastna i köer i rusningstrafik med andra ensamma, stressade bilförare. Detta tal har inte lett till förändrat beteende, av denna indikator att döma.

Dock finns andra indikatorer som faktiskt pekar på ett ändrat beteende vid arbetspendling. Enligt de nationella resvaneundersökningarna minskar den genomsnittliga sträckan per dag vi åker bil i arbetsrelaterade ärenden långsamt, och det gör även andelen av alla sådana resor som sker med bil.

Indikator N.B3.E.1
Uppdaterad: 2023-08-31