Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel resor med bil

Procentuell andel av antalet resor där det huvudsakliga färdmedlet är personbil
Datakälla: Trafikanalys: Nationella revaneundersökningen, regionala och kommunala resvaneundersökningar

Kommentar

Siffrorna för riket som helhet är hämtad från de nationella resvaneundersökningarna. De kommunala siffrorna är i första hand hämtade från regionala resvaneundersökningar, i andra hand från kommunala undersökningar.

Olika resvaneundersökningar kan använda något olika metoder och frågeställningar. Därför bör jämförelser mellan kommuner och riket som helhet göras med försiktighet, liksom jämförelser mellan kommuner i olika län.

Motsvarande uppgifter specifikt om pendlings- och tjänsteresor redovisas i indikator B3L_KH för alla kommuninvånare, och i indikator B3L_KV för de kommunanställda.

Indikator K.H.B3.G
Uppdaterad: 2019-10-16