Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel resor med bil

Procentuell andel av antalet inrikes resor där det huvudsakliga färdmedlet är personbil
Datakälla: Trafikanalys: Nationella revaneundersökningen, regionala och kommunala resvaneundersökningar

Kommentar

Analys
Andelen bilresor av alla resor vi företar oss har förblivit in det närmaste konstant under hela mätperioden. Inga säkra tecken på att bilberoendet är på väg att brytas kan skönjas. År 2019 skedde dock en liten nedgång andelen resor i bil. Om vi bortser från den pandemirelaterade uppgången år 2020 skulle detta i bästa fall kunna vara inledningen på en nedåtgående trend.

Körsträckan per capita hos alla Sveriges bilar började dock försiktigt vända nedåt redan ett par år före pandemin. Denna lilla antydan till positiv trend återspeglas även i det faktum att andelen färdstäcka med gång, cykel och kollektivtrafik började öka i accelererande takt före pandemin. Kollektivtrafikens marknadsandel ökade både mätt i färdsträcka och antal resor. Detta kan främst förklaras med ökande färdsträcka i den lokala och regionala bantrafiken. Inga tydliga tecken på mer gång eller cyklism kan tyvärr ses i statistiken.

Alla dessa trenden avbröts dock av pandemin. Det återstår att se om de nu kommer att fortsätta efter ett hack i kurvan, eller om utvecklingen tar en ny riktning.

Övriga kommentarer
Siffrorna för riket som helhet är hämtad från de nationella resvaneundersökningarna. De kommunala siffrorna är i första hand hämtade från regionala resvaneundersökningar, i andra hand från kommunala undersökningar.

Olika resvaneundersökningar kan använda något olika metoder och frågeställningar. Därför bör jämförelser mellan kommuner och riket som helhet göras med försiktighet, liksom jämförelser mellan kommuner i olika län.

Motsvarande uppgifter specifikt om pendlings- och tjänsteresor redovisas i indikator B3L_KH för alla kommuninvånare, och i indikator B3L_KV för de kommunanställda.

Indikator K.H.B3.G
Uppdaterad: 2022-05-30