Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel resor med bil

Procentuell andel av antalet inrikes resor där det huvudsakliga färdmedlet är personbil
Datakälla: Trafikanalys: Nationella revaneundersökningen, regionala och kommunala resvaneundersökningar

Kommentar

Insamling av data till den nationella resvaneundersökningen sker med en kombinerad pappers- och webbenkät som riktar sig till personer i åldern 6–84 år. Varje respondent svarar för endast en specifik mätdag. Urvalets respondenters mätdagar är sedan utsprida så att de tillsammans täcker in hela undersökningens referensperiod.

Undersökningen har ett relativt högt svarsbortfall (74 procent år 2022). Skiljer sig resbetendet hos respondenterna som svarar mot de som inte svarar kan skattningarna innehålla systematiska fel. För att motverka detta stratifieras urvalet efter län, åldersgrupp och kön när det viktas upp.

De kommunala siffrorna är i första hand hämtade från regionala resvaneundersökningar, i andra hand från kommunala undersökningar. Olika resvaneundersökningar kan använda något olika metoder och frågeställningar. Därför bör jämförelser mellan kommuner och riket som helhet göras med försiktighet, liksom jämförelser mellan kommuner i olika län.

Analys
Andelen bilresor av alla resor vi företar oss har förblivit in det närmaste konstant under hela mätperioden. Inga säkra tecken på att bilberoendet är på väg att brytas kan skönjas. År 2019 skedde dock en liten nedgång andelen resor i bil. Detta kan tyckas vara en betydelselös liten grop i bilvägen, men speglade underliggande förändringar i resmönstren. Dessa spirande trender avbröts dock av covidpandemin.

Körsträckan per capita hos alla Sveriges bilar började försiktigt vända nedåt redan år 2017. Denna lilla antydan till positiv trend återspeglades även i det faktum att andelen färdstäcka med gång, cykel och kollektivtrafik började öka i accelererande takt före pandemin. Kollektivtrafikens marknadsandel ökade både mätt i färdsträcka och antal resor. Detta kan främst förklaras med ökande färdsträcka i den lokala och regionala bantrafiken. Inga tydliga tecken på mer gång eller cyklism kunde tyvärr ses i statistiken.

Covidpandemin medförde att andelen resor i kollektivtrafik minskade drastist på grund av smittorisken. Som en följd därav ökade andelen resor med bil åren 2020 och 2021, liksom andelen resor med gång eller cykel. År 2022 inleddes en återgång mot förhållandena före pandemin.

Övriga kommentarer
Motsvarande uppgifter specifikt om pendlings- och tjänsteresor redovisas i indikator B3L_KH för alla kommuninvånare, och i indikator B3L_KV för de kommunanställda.

Indikator K.H.B3.G
Uppdaterad: 2023-06-02