Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Växthusgasutsläpp från inrikes transporter

Växthusgasutsläpp per capita från olika transportslag i Sverige (Ton CO2ekv/capita)

Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), SCB: Befolkningsstatistik
Indikator N.K.3.2
Uppdaterad: 2017-11-30