Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Växthusgasutsläpp från transportsektorn

Indikatorer

Vägtrafik

Indikator N.K.3.1

Växthusgasutsläpp per capita från transporter på Sveriges vägar (Ton CO2ekv/capita)

Inrikes transporter

Indikator N.K.3.2

Växthusgasutsläpp per capita från olika transportslag i Sverige (Ton CO2ekv/capita)

Inrikes transporter - fördelning

Indikator N.K.3.3

Fördelning av växthusgasutsläppen på olika transportslag i Sverige

Delmål N.K.3
Uppdaterad: 2018-03-09