Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Klimatpåverkan från inrikes transporter

Indikatorer

Måluppfyllelse (H0)

Indikator N.H.0.1

Procentuell uppfyllelse av målet att minska klimatpåverkan från inrikes transporter med 70 % till år 2030 jämfört med år 2010

Klimatpåverkan (H0A)

Indikator N.H.0.2

Klimatpåverkan från inrikes transporter, jämförd med 2010 års värde samt målet för år 2030 (1000 ton CO2ekv)

Delmål N.H.0
Uppdaterad: 2017-12-01