Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Växthusgasutsläpp från bussar

Territoriella växthusgasutsläpp per capita från busstrafiken (Ton CO2ekv/capita)
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik

Kommentar

Växthusgasutsläppen från bussar har minskat snabbare än för alla andra fordonstyper eftersom andelen förnybar drivmedelsenergi ökat snabbast i busstrafiken. Däremot har ingen nämndvärd energieffektivisering skett.

Övriga kommentarer
Den kommunala siffran motsvarar utsläppen från trafiken på vägarna i kommunen dividerat med antalet kommuninvånare. Utsläppen beror på hur stor genomfartstrafiken är, vilket gör att siffran inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.

Indikator N.K.4.4
Uppdaterad: 2023-12-15