Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Resesträckor i vägtrafiken

Genomsnittlig resesträcka per capita längs Sveriges vägar (1 000 km/capita)
Mätområde Datum Värde (1 000 km/capita)
Totalt 2006 12,98
Totalt 2007 13,13
Totalt 2008 12,92
Totalt 2009 12,74
Totalt 2010 12,55
Totalt 2011 12,60
Totalt 2012 12,41
Totalt 2013 12,30
Totalt 2014 12,39
Totalt 2015 12,44
Totalt 2016 12,53
Totalt 2017 12,53
Totalt 2018 12,36
Totalt 2019 12,13
Personbil 2006 11,75
Personbil 2007 12,00
Personbil 2008 11,83
Personbil 2009 11,66
Personbil 2010 11,47
Personbil 2011 11,50
Personbil 2012 11,34
Personbil 2013 11,22
Personbil 2014 11,32
Personbil 2015 11,36
Personbil 2016 11,47
Personbil 2017 11,46
Personbil 2018 11,31
Personbil 2019 11,09
Buss 2006 1,02
Buss 2007 1,03
Buss 2008 0,99
Buss 2009 0,99
Buss 2010 1,00
Buss 2011 1,02
Buss 2012 1,00
Buss 2013 1,01
Buss 2014 0,99
Buss 2015 1,00
Buss 2016 0,99
Buss 2017 0,98
Buss 2018 0,98
Buss 2019 0,97
MC 2006 0,09
MC 2007 0,10
MC 2008 0,10
MC 2009 0,10
MC 2010 0,09
MC 2011 0,08
MC 2012 0,07
MC 2013 0,08
MC 2014 0,08
MC 2015 0,08
MC 2016 0,08
MC 2017 0,08
MC 2018 0,07
MC 2019 0,07
Datakälla: Trafikanalys: Transportarbete 2000-2019, SCB: Befolkningsstatistik

Kommentar

Med den genomsnittliga resesträckan menar vi det sammanlagda persontransportarbetet (räknat i enheten personkm) i motsvarande fordonstyp dividerat med folkmängden. I vägtrafiken räknar vi in personbil, buss och MC, men ej gång, cykel eller moped.

När det gäller resor i personbil ska denna indikator ska ej förväxlas med den genomsnittliga körsträckan per capita, som motsvarar det sammanlagda trafikarbetet (räknat i enheten fordonskm) dividerat med folkämngden. Den senare storheten redovisas i indikator H2C.

Analys
Bilresornas och busstrafikens andel av persontransporterna på väg har hållit sig ungefärligen konstanta på 91 % respektive 8 % under hela mätperioden. Ur detta perspektiv kan alltså inga beteendeförändringar märkas som är på väg att bryta bilberoendet. En mycket svag minskning av det totala persontransportarbetet per capita på väg kan dock skönjas, sett över hela mätperioden. Denna lilla minskning beror främst på en minskning av persontransportarbetet per capita i bil. Trovärdigheten hos denna antydda trend ökar eftersom den också syns i resvaneundersökningar som mäter andelen av antalet resor som görs i bil.

Denna antydda minskning kan ha att göra med en motsvarande ökning av de spårburna resorna med tåg, tunnelbana och spårväg. Denna ökning blir tydlig i indikator B3D. Ökningen av den spårburna kollektivtrafiken innebär att andelen kollektivtrafik, cykel och gång i vårt resande har börjat öka ordentligt, vilket visas i index H5 och indikator B3C. Tyvärr kommer denna positiva utveckling att avbrytas år 2020 på grund av coronakrisen, som drabbade kollektivtrafiken hårt.

Indikator N.B3.A.1
Uppdaterad: 2020-11-10