Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Resesträckor i vägtrafiken

Genomsnittlig resesträcka per capita längs Sveriges vägar (1 000 km/capita)
Fordonstyp Senaste värdet (1 000 km/capita) Datum
Totalt  10,77 2023
Personbil  9,80 2023
Buss  0,91 2023
MC  0,07 2023
Datakälla: Trafikanalys: Transportarbete 2000-2023, SCB: Befolkningsstatistik

Kommentar

Med den genomsnittliga resesträckan menar vi det sammanlagda persontransportarbetet (räknat i enheten personkm) i motsvarande fordonstyp dividerat med folkmängden. I vägtrafiken räknar vi här in personbil, buss och MC, men ej gång, cykel, moped eller resor i lätt lastbil.

När det gäller resor i personbil ska denna indikator ska ej förväxlas med den genomsnittliga körsträckan per capita, som motsvarar det sammanlagda trafikarbetet (räknat i enheten fordonskm) dividerat med folkämngden. Den senare storheten redovisas i indikator H2C.

OBS Den stora minskningen av resesträckorna år 2019 beror på ett tidsseriebrott. Trafikanalys beräknar transportarbete i personbil, cykel och gång med en ny metod från och med detta år, så att värdena inte kan jämföras med tidigare år. Numeriskt innebär förändringarna att transportarbetet i personbil skrivits ned drastiskt, att transportarbetet på cykel ökat, och att gångsträckorna minskat. Personbilstrafiken innefattar enbart personer 6-84 år från och med 2019 medan åren innan samtliga personer. Långa bilresor mer än en dag räknas inte med. Innan 2019 räknades alla förflyttningar utanför den egna tomten med i undersökningen. Sedan undersökningen 2019 räknas endast alla resor med som har ett ärende. Detta innebär att promenader eller cykelresor utan ärende inte räknas som en resa från och med 2019.

Analys
Bilresornas och busstrafikens andel av persontransporterna på väg höll sig ungefärligen konstanta på 91 % respektive 8 % under hela mätperioden fram till metodbytet år 2019. Ur detta perspektiv kunde alltså inga beteendeförändringar märkas som är på väg att bryta bilberoendet.

Efter tidsseriebrottet, under åren 2019-2022, finns en svag trend att andelen färdsträcka i bil tvärtom ökar på busstrafikens bekostnad. I huvudsak beror denna olyckliga utveckling på covid-pandemin, som drabbade kollektivtrafiken hårt. I absoluta tal har resesträckorna per capita i både bil och buss minskat under denna tidsperiod. Detta kan vara en övergående effekt av pandemin, men kan också bli en bestående effekt om andelen hemarbete förblir på en kvarstår nivå, så att antalet pendlingsresor minskar.

Indikator N.B3.A.1
Uppdaterad: 2024-07-15