Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Resesträckor i vägtrafiken

Genomsnittlig resesträcka per capita längs Sveriges vägar (1 000 km/capita)
Fordonstyp Senaste värdet (1 000 km/capita) Datum
Totalt  12,13 2019
Personbil  11,09 2019
Buss  0,97 2019
MC  0,07 2019
Datakälla: Trafikanalys: Transportarbete 2000-2019, SCB: Befolkningsstatistik

Kommentar

Med den genomsnittliga resesträckan menar vi det sammanlagda persontransportarbetet (räknat i enheten personkm) i motsvarande fordonstyp dividerat med folkmängden. I vägtrafiken räknar vi in personbil, buss och MC, men ej gång, cykel eller moped.

När det gäller resor i personbil ska denna indikator ska ej förväxlas med den genomsnittliga körsträckan per capita, som motsvarar det sammanlagda trafikarbetet (räknat i enheten fordonskm) dividerat med folkämngden. Den senare storheten redovisas i indikator H2C.

Analys
Bilresornas och busstrafikens andel av persontransporterna på väg har hållit sig ungefärligen konstanta på 91 % respektive 8 % under hela mätperioden. Ur detta perspektiv kan alltså inga beteendeförändringar märkas som är på väg att bryta bilberoendet. En mycket svag minskning av det totala persontransportarbetet per capita på väg kan dock skönjas, sett över hela mätperioden. Denna lilla minskning beror främst på en minskning av persontransportarbetet per capita i bil. Trovärdigheten hos denna antydda trend ökar eftersom den också syns i resvaneundersökningar som mäter andelen av antalet resor som görs i bil.

Denna antydda minskning kan ha att göra med en motsvarande ökning av de spårburna resorna med tåg, tunnelbana och spårväg. Denna ökning blir tydlig i indikator B3D. Ökningen av den spårburna kollektivtrafiken innebär att andelen kollektivtrafik, cykel och gång i vårt resande har börjat öka ordentligt, vilket visas i index H5 och indikator B3C. Tyvärr kommer denna positiva utveckling att avbrytas år 2020 på grund av coronakrisen, som drabbade kollektivtrafiken hårt.

Indikator N.B3.A.1
Uppdaterad: 2020-11-10