Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Genomsnittligt antal personer i varje personbil

Genomsnittligt antal personer som färdas i samma personbil.
Datum Värde (Antal/fordon)
2006 1,74
2007 1,74
2008 1,73
2009 1,73
2010 1,72
2011 1,72
2012 1,72
2013 1,71
2014 1,71
2015 1,70
2016 1,70
2017 1,70
2018 1,69
Datakälla: Trafikanalys: Transportarbete 2000-2017, Trafikanalys: Trafikarbete på svenska vägar 1990-2017

Kommentar

Det genomsnittliga antalet definieras som det sammanlagda persontransportarbetet (personkm) i personbil dividerat med det sammanlagda trafikarbetet i personbil (fordonskm).

Denna indikator svarar på frågan: hur effektivt används varje fordon? Samåkning hjälper upp siffran.

För att jämföra med beläggningsgraden i kollektivtrafiken kan vi dividera det genomsnittliga antalet personer i varje personbil med antalet sittplatser. Om vi antar att alla personbilar har fem sittplatser få vi beläggningsgraden 34 % i personbilar år 2017. Det finns län med både lägre och högre beläggningsgrad än så i kollektivtrafiken.

Indikator N.B3.E.1
Uppdaterad: 2019-08-14