Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Antal bilpoolsbilar

Uppskattat sammanlagt antal bilar i de större svenska bilpoolerna
Datakälla: Bilcoop, Moveabout, SAMBIL, Sunfleet

Kommentar

Siffrorna bygger på uppgifter från medlemspoolerna i Bilcoop, samt från Moveabout, SAMBIL, och Sunfleet.

Bilpoolen Aimo har våren 2019 cirka 300 bilar, men vi redovisar inte dessa i diagrammet ovan eftersom vi inte har tillgång till motsvarande data för antal användare och antal bokningar.

Analys
Det är glädjande att antalet bilpoolsanvändare och antalet bokningar av bilpoolsbilar accelererar. Andelen av Sveriges befolkning som är bilpoolsanvändare var cirka 1 procent år 2018, motsvarande cirka 1,5 procent av antalet svenskar med körkort.

Detta är förvisso en liten andel, men i och med att fler än 1 av 100 vuxna svenskar är aktiva bilpoolsanvändare bedömer vi att verksamheten passerat en kritisk gräns. Att vara medlem i en bilpool är inte längre något enbart för entusiaster och idealister, utan har blivit ett naturligt alternativ för dem som enbart värderar praktiska fördelar och nackdelar med olika sätt att lösa sitt eget och familjens transportbehov.

Vi bedömer också att när denna kritiska gräns är passerad ökar chansen för en fortsatt accelererande expansion av bilpoolsverksamheten. En stor del av Sveriges befolkning känner nu någon som är bilpoolsanvändare, eller känner någon som känner någon. Därmed ökar chansen att allt fler låter sig inspireras att själva prova på bilpool.

Antalet bilpoolsbilar ökar inte lika snabbt som antalet användare och antalet bokningar. Detta kan vara ett tecken på att bilpoolsoperatörerna blir allt bättre på att optimera sin verksamhet, nu när den växer och mognar. Det är just detta som är syftet med bilpooler i ett vidare perspektiv – att de befintliga bilarna på våra vägar ska utnyttjas effektivare, så att färre fordon behövs för att uppfylla vårt transportbehov.

Den hittillsvarande tillväxten av bilpooler - räknat både i användning och som antal fordon - motsvarar ändå inte den oerhört positiva uppmärksamhet delningsekonomin fått på senare tid, vilket förmodligen delvis beror på att omställning till en ny relation till bilen tar lång tid. Man har fleråriga tjänstebilsavtal, leasingkontrakt eller liknande. Läs gärna 2030-sekretariatets förslag till hur bilpooler kan gynnas.

Indikator N.B3.H.1
Uppdaterad: 2019-05-10