Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Antal HVO-stationer

Antal publika tankstationer med förnybar diesel HVO/XTL per kvadratmil
Datakälla: Miljöfordon Sverige: appen Tanka Grönt

Kommentar

Med HVO/XTL menar vi 100 procent ren förnybar diesel av typen Hydrerad vegetabilisk olja (HVO), eller mer alllmänt förnybar diesel som uppfyller samma standard EN15940 oavsett råvaror och tillverkningsmetod (XTL).

Antalet publika stationer per kvadratmil där det går att tanka HVO/XTL är ett svar på frågan: hur långt måste jag i genomsnitt åka för att hitta en sådan station i min kommun? Ett alltför lågt värde på denna indikator begränsar möjligheten att resa obekymrat på förnybar diesel i eller genom kommunen.

Ytterligare ett sätt att värdera utbyggnaden av infrastrukturen för HVO/XTL är att studera hur många HVO/XTL-stationer det finns i relation till antalet bensinmackar. Vi gör motsvarande analys för övriga alternativa drivmedel.

Analys
Det finns relativt god möjlighet att tanka HVO/XTL i stora delar av Sverige, med vissa vita fläckar i Norrlands inland. Utbyggnaden av infrastrukturen för tankning har gått snabbt de senaste fem åren. Se kartfunktionen.

Övriga kommentarer
Uppgifterna gäller vid utgången av det angivna året.

Antalet HVO/XTL-stationer på nationell nivå redovisas i indikator B2H. Observera att en annan datakälla används för denna nationella statistik, vilket gör att data i den nationella indikatorn kan skilja sig från aggregerade data i denna kommunala indikator.

Indikator K.H.B2.H.4.1
Uppdaterad: 2022-02-17