Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Växthusgasutsläpp från olika fordonstyper

Indikatorer

Personbilar

Indikator N.K.4.1

Växthusgasutsläpp per capita från personbilstrafiken (Ton CO2ekv/capita)

Lätta lastbilar

Indikator N.K.4.2

Växthusgasutsläpp per capita från trafiken av lätta lastbilar (Ton CO2ekv/capita)

Tunga lastbilar

Indikator N.K.4.3

Växthusgasutsläpp per capita från trafiken av tunga lastbilar (Ton CO2ekv/capita)

Bussar

Indikator N.K.4.4

Växthusgasutsläpp per capita från busstrafiken (Ton CO2ekv/capita)

Olika fordonstyper - fördelning

Indikator N.K.4.5

Fördelning av växthusgasutsläppen på olika fordonstyper i vägtrafiken

Delmål N.K.4
Uppdaterad: 2017-11-30