Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Energianvändning i transportsektorn

Indikatorer

Vägtrafik

Indikator N.K.1.1

Använd mängd fossil och förnybar energi per capita för transporter på Sveriges vägar (MWh/capita)

Inrikes transporter

Indikator N.K.1.2

Använd mängd energi per capita i olika transportslag i Sverige (MWh/capita)

Inrikes transporter: Fördelning

Indikator N.K.1.3

Fördelning av den använda mängden energi på olika transportslag i Sverige

Delmål N.K.1
Uppdaterad: 2018-02-22