Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Fossil energianvändning i vägtrafiken

Indikatorer

Måluppfyllelse (H1)

Indikator N.H.1.0

Procentuell uppfyllelse av målet att minska den fossila energianvändningen per capita i vägtrafiken med 80 % jämfört med år 2010

Fossil energianvändning (H1A)

Indikator N.H.1.A

Fossil energianvändning per capita för inrikes vägtransporter, jämförd med 2010 års värde, samt målen för åren 2020, 2025 och 2030 (MWh/capita)

Delmål N.H.1
Uppdaterad: 2017-09-14