Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Fossil energianvändning i vägtrafiken

Vi utgår från den fossila energianvändningen per capita och år för inrikes vägtransporter (H1A), och uttrycker målet att denna ska minska med minst 80 % mellan åren 2010 och 2030.
Vi uttrycker också delmålen att minskningen ska vara minst 35 % år 2020 och minst 60 % år 2025. De specifika siffrorna i dessa mål och delmål är hämtade från utredningen Fossilfrihet på väg (se diskussion nedan).

Vi definierar index H1 för ett givet år som

Formel till index H1

där H1A är den fossila energianvändningen samma år och H1A2010 är den fossila energianvändningen år 2010.

Bakgrunden till detta index och en kort analys av utvecklingen ges under diagrammet som visar graden av måluppfyllelse.

Delmål N.H.1
Uppdaterad: 2018-02-22