Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Fossil energianvändning i vägtrafiken

Fossil energianvändning per capita för inrikes vägtransporter, jämförd med 2010 års värde, samt målen för åren 2020, 2025 och 2030 (MWh/capita)

Datakälla: Energimyndigheten: Transportsektorns energianvändning, SCB: Rapport EN31, SCB: Befolkningsstatistik

Kommentar

Den röda kurvan motsvarar utvecklingen då den fossila energianvändningen minskar med 35 % till år 2020, 60 % till år 2025 och 80 % till år 2030, allt jämfört med 2010 års värde. De specifika siffrorna i dessa mål och delmål är hämtade från den statliga utredningen Fossilfrihet på väg.

Bakgrunden till detta index utvecklas vidare under diagrammet som visar graden av måluppfyllelse. Där ges också en kortfattad analys av utvecklingen.

Den fossila energianvändningen i vägtrafiken jämförs med den förnybara energianvändningen i indikator K1.

Siffran för år 2017 är preliminär.

Indikator N.H.1.A
Uppdaterad: 2018-02-22