Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Kommunen som helhet

Indikatorer för kommunen som geografiskt område

Riket

Delmål

Index

Delmål K.H.H

Våra index visar hur långt vi kommit på vägen att nå de två mål vi ställt upp.

Övergripande nyckeltal

Delmål K.H.K

Här redovisas energianvändning och växthusgasutsläpp från transportsektorns olika delar.

Bilen

Delmål K.H.B1

Indikatorer kopplade till fordonen - även cyklar, bussar och lastbilar

Bränslet

Delmål K.H.B2

Indikatorer kopplade till de drivmedel som används i våra fordon

Beteendet

Delmål K.H.B3

Indikatorer som rör allt som inte har med val av bil och bränsle att göra

Delområde K.H
Uppdaterad: 2018-04-04