Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Fossil energianvändning i personbilar

Det fossila fotavtrycket från våra personbilar minskar om de blir energieffektivare (Bilen), körs med högre andel förnybara drivmedel (Bränslet), och körs kortare sträckor (Beteendet). Vi kombinerar dessa tre faktorer för att uppskatta förändringen av den fossila energi våra personbilar skulle använda om de alla vore nya. Målet (H2) är att denna energi ska minska med 80 % till år 2030. Detta mål är förmodligen lättare att nå än motsvarande mål för vägtrafiken som helhet (H1).

Vi jämför utvecklingen hos de tre faktorerna (H2A, H2B och H2C) med en referensutveckling då de bidrar lika mycket till att uppfylla målet (H2).

Riket
Referensutveckling

H2 uppskattar det fossila fotavtrycket från Sveriges personbilar ett givet år om alla dessa bilar vore nya, och jämför det med motsvarande fotavtryck år 2010. Vi når H2=100 % då detta fotavtryck minskat med cirka 80 %. Vi uttrycker också delmålen att detta fotavtryck ska ha minskat med cirka 35 % år 2020 och cirka 60 % år 2025. De specifika siffrorna i dessa mål och delmål är hämtade från det liknande mål för hela vägtrafiken som formuleras i utredningen Fossilfrihet på väg.

H2 väger samman bidragen från bilen, bränslet och beteendet. Vi kan nå H2=100 % även om de tre benen bidrar olika mycket.

Vi säger att benen bidrar lika mycket till mål och delmål då:

  • H2A minskar med 18 % till år 2020, 32 % till år 2025 och 42 % till år 2030, allt jämfört med år 2010.
  • H2B=18 % år 2020, 32 % år 2025 och 42 % år 2030.
  • H2C minskar med 18 % till år 2020, 32 % till år 2025 och 42 % till år 2030, allt jämfört med år 2010.

H2C motsvarar det totala årliga trafikarbetet som Sveriges personbilar utför, dividerat med folkmängden.

Vi definierar index H2 enligt

Formel

där H2A 2010 är värdet på H2A år 2010, och motsvarande gäller för H2C 2010.

Index H2 är endast en uppskattning av det fossila fotavtrycket från Sveriges personbilar om de alla vore nya eftersom andelen förnybara drivmedel som används av personbilar inte behöver sammanfalla med andelen i vägtrafiken som helhet (H3B).

Så som index H2 är definierat ges också ett litet handikapp som underlättar måluppfyllelsen, eftersom andelen förnybar drivmedelsenergi var 5,7 % år 2010 snarare än 0 %. Detta innebär att måluppfyllelsen var 7,1 % redan vid startåret 2010 snarare än 0 %.

För att beräkna H2A för kommuner (H2AKH) använder vi det genomsnittliga CO2-utsläppet B1H KH hos nya bilar för varje kommun så som det redovisas i Trafikverkets Bilindex, och multiplicerar med kvoten mellan de nationella värdena på genomsnittlig energieffektivitet (H2A) och CO2-utsläpp (B1H), dvs

Formel för H2A_KH

Bakgrunden till detta index och en kort analys av utvecklingen ges under diagrammet som visar graden av måluppfyllelse.

Delmål N.H.2
Uppdaterad: 2022-06-30