Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Beläggningsgrad i personbil och kollektivtrafik

Det genomsnittliga antalet definieras som det sammanlagda persontransportarbetet (personkm) i den aktuella fordonstypen dividerat med det sammanlagda trafikarbetet i denna fordonstyp (fordonskm).

Denna indikator svarar på frågan: hur effektivt används varje fordon? Samåkning hjälper upp siffran.

Delmål N.B3.E
Uppdaterad: 2020-11-29