Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Medborgarnöjdhet med lokal och regional kollektivtrafik

Genomsnittlig nöjdhet bland invånarna med kollektivtrafiken enligt SCB:s medborgarundersökning (betyg 1-10 t.o.m. år 2020, andel positiva därefter)
Datakälla: SCB: Medborgarundersökningen

Kommentar

Medborgarnöjdheten hämtas från medborgarundersökningen, som ett 100 - 150 kommuner köper av SCB varje år. Endast deltagande kommuner bidrar till det nationella medelvärdet. Även om olika kommuner deltar olika år ger detta förhoppningsvis en representativ siffra.

OBS Frågan formuleras på ett nytt sätt från och och med år 2021, vilket gör att data år 2021 och därefter inte går att jämföra med data åren 2012 - 2020. Fram till år 2020 ombads respondenterna betygsätta den lokala och regionala kollektivtrafiken på en skala 1-10. Från och med år 2021 ombeds de i stället att välja ett av alternativen Mycket dåligt / Ganska dåligt / Ganska bra / Mycket bra. Här visa andelen positiva, som valt ett av svarsalternativen Ganska bra eller Mycket bra vad gäller möjligheten att åka kollektivt vid vardagsresor. Denna andel visas på en skala 0-10 där 10 motsvarar 100 procent, för att inte de numeriska värdena ska skilja sig för mycket från tidigare år.

Analys
Det går inte att se någon trend mot ökad medborgarnöjdhet med kollektivtrafiken i denna indikator, och inte heller i Svensk kollektivtrafiks Kollektivtrafikbarometer. Detta kan synas märkligt eftersom utbudet av kollektivtrafik har ökat på senare år, liksom resandet med kollektivtrafiken, både mätt i absoluta tal och som andel av vårt sammanlagda resande. Här bortser vi från covid-pandemins effekter på resandet, vars långsiktiga effekter på kollektivtrafiken ännu inte går att analysera.

Indikator K.H.B3.K.1
Uppdaterad: 2024-03-23