Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Kollektivtrafik: tillgång och attityder

Riket

Indikatorer

Kapacitet

IndikatorK.H.B3.K.3 Antalet kilometer per capita som alla lokala och regionala kollektivtrafikfordon kör tillsammans (utbudskm/capita)

Andel boende i kollektivtrafiknära läge

IndikatorK.H.B3.K.4 Andel av befolkningen som har en trafikerad hållplats inom 500 meter från sin folkbokföringsadress (%)

Medborgarnöjdhet SCB

IndikatorK.H.B3.K.1 Genomsnittlig nöjdhet bland invånarna med kollektivtrafiken enligt SCB:s medborgarundersökning (betyg 1-10 t.o.m. år 2020, andel positiva därefter)

Kundnöjdhet Länstrafiken

IndikatorK.H.B3.K.2 Sammanfattande kundnöjdhet med länstrafikbolaget (%)
Delmål K.H.B3.K
Uppdaterad: 2024-03-23