Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Kundnöjdhet med länstrafikbolaget

Sammanfattande kundnöjdhet med länstrafikbolaget (%)
Datakälla: Svensk Kollektivtrafik: Kollektivtrafikbarometern, Svensk Kollektivtrafik: personlig kommunikation

Kommentar

Kundnöjdhet gäller länstrafikbolaget och regional kollektivtrafikmyndighet (RKM). För riket som helhet beräknas ett medeltal över alla län. För kommuner anges kundnöjdheten i det län kommunen ligger i.

Kundnöjdheten motsvarar den sammanfattande nöjdheten med länstrafikbolaget som i Svensk kollektivtrafiks undersökning benämns NKI - nöjd kundindex. Detta index redovisas i Kollektivtrafikbarometern dels för kunderna, dels för allmänheten. Vi redovisar här kundernas nöjdhet.

År 2017 införde Svensk kollektivtrafik en ny metod för att samla in dataunderlag till sin kollektivtrafikbarometer. Därför kan det vara problematiskt att jämföra kundnöjdheten år 2017 med tidigare år.

Indikator K.H.B3.K.2
Uppdaterad: 2020-05-05