Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Klimatpåverkan från transportsektorn

Klimatpåverkan från inrikes transporter, jämförd med 2010 års värde samt målet för år 2030 (1000 ton CO2ekv)

Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik)

Kommentar

Klimatpåverkan från inrikes flygresor räknas ej med eftersom dessa ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter och ej räknas med i underlaget till motsvarande mål H0 som föreslagits av Miljömålsberedningen.

Utvecklingen analyseras under diagrammet som visar graden av måluppfyllelse.

Indikator N.H.0.2
Uppdaterad: 2017-12-01