Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Resesträckor i vägtrafiken

Genomsnittlig resesträcka per capita längs Sveriges vägar (1 000 km/capita)
Datakälla: Trafikanalys: Transportarbete 2000-2016, SCB: Befolkningsstatistik

Kommentar

Med den genomsnittliga resesträckan menar vi det sammanlagda persontransportarbetet (räknat i enheten personkm) i motsvarande fordonstyp dividerat med folkmängden. I vägtrafiken räknar vi in personbil, buss och MC, men ej gång, cykel eller moped.

Denna indikator ska ej förväxlas med den genomsnittliga körsträckan per capita, som motsvarar det sammanlagda trafikarbetet (räknat i enheten fordonskm) dividerat med folkämngden. För personbilar redovisas denna storhet i indikator H2C.

Indikator N.B3.A.1
Uppdaterad: 2017-09-02