Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Genomsnittligt antal personer i varje personbil

Genomsnittligt antal personer som färdas i samma personbil.
Datakälla: Trafikanalys: Transportarbete 2000-2017, Trafikanalys: Trafikarbete på svenska vägar 1990-2017

Kommentar

Det genomsnittliga antalet definieras som det sammanlagda persontransportarbetet (personkm) i personbil dividerat med det sammanlagda trafikarbetet i personbil (fordonskm).

Denna indikator svarar på frågan: hur effektivt används varje fordon? Samåkning hjälper upp siffran.

Indikator N.B3.E.1
Uppdaterad: 2018-08-25