Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Måluppfyllelse för fossil energianvändning i vägtrafiken

Procentuell uppfyllelse av målet att minska den fossila energianvändningen per capita i vägtrafiken med 80 % jämfört med år 2010

Datum Värde (%)
2010 0,0
2011 3,3
2012 7,5
2013 11
2014 14
2015 16
2016 22
2017 21
Datakälla: Energimyndigheten: Transportsektorns energianvändning, SCB: Befolkningsstatistik

Kommentar

Förklaring
Den röda kurvan motsvarar utvecklingen då den fossila energianvändningen minskar med 35 % till år 2020, 60 % till år 2025 och 80 % till år 2030. Sjunker användningen av fossil energi snabbare än så rör sig kurvan upp i det gröna fältet. Stannar minskningen av riskerar kurvan att sjunka ned i det vita fältet.

De specifika siffrorna i dessa mål och delmål är hämtade från den statliga utredningen Fossilfrihet på väg. I denna utredning talas både om målet att minska användningen av fossil drivmedelsenergi med 80 % mellan åren 2010 och 2030 och om målet att minska de fossila utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken med 80 %.

Vi tar fasta på det förstnämnda målet eftersom graden av måluppfyllelse då blir lättare att mäta objektivt. Detta mål blir lättare att nå eftersom även förnybara drivmedel ger upphov till växthusgasutsläpp - vid produktion och distribution. Till skillnad från utredningen utgår vi från den fossila energianvändningen per capita. Vi gör så eftersom vi vill kunna separera trender som beror på omställning av transportsektorn från dem som bara beror på ändrad folkmängd. Detta gör målet ytterligare något lättare att nå ifall Sveriges folkmängd fortsätter att öka.

Målet H0 att minska tranportsektorns klimatpåverkan med 70 % från år 2010 till år 2030 har i viss mån ersatt detta mål H1 som officiellt mål för omställningsarbetet mot fossilfrihet. Vi fortsätter ändå att visa utvecklingen mot målet H1, bland annat för att det bygger på primär statistik om drivmedelsanvändning, medan beräkning av klimatpåverkan i viss mån är modellberoende, vilket gör en sådan indikator mindre objektiv.

Läs mer om detta index här. Där hittar du också den utsläppskurva som ligger till grund för beräkningen av den grad av måluppfyllelse som visas i ovanstående diagram.

Analys
Användningen av fossila drivmedel har ända från det första mätåret minskat nästan exakt enligt den kurva som krävs för att nå 2030-målet. Den kontinuerligt minskade användningen beror nästan helt och hållet på att användningen av biodrivmedel har ökat snabbt. Den totala drivmedelsanvändningen i vägtrafiken har däremot förblivit närapå konstant, trots att bilarna på papperet blivit allt snålare.

Men år 2017 skedde ett tråkigt trendskifte; den fossila energianvändningen i transportsektorn ökar igen. Vi ser flera samverkande faktorer, bl.a. att de fossila drivmedlen tidvis under år 2017 prissänktes som resultat av lägre oljepris, vilket i sin tur bidrog till att bränsleflexibla bilar i högre utsträckning kan ha tankats fossilt, ett begynnande skifte från diesel till bensin (med något högre energianvändning), en avstannande förbättring av energieffektiviteten hos nya bilar samt att körsträckorna fortfarande inte minskar nämnvärt.

Läs också analysen av index H0.

Övriga kommentarer
Siffran för år 2017 är preliminär.

Indikator SE.1
Uppdaterad: 2018-02-22