Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Fossil energianvändning i vägtrafiken

Vi utgår från den fossila energianvändningen per capita och år för inrikes vägtransporter (H1A), och uttrycker målet att denna ska minska med minst 80 % mellan åren 2010 och 2030.
Vi uttrycker också delmålen att minskningen ska vara minst 35 % år 2020 och minst 60 % år 2025. De specifika siffrorna i dessa mål och delmål är hämtade från utredningen Fossilfrihet på väg (se diskussion nedan).

Vi definierar index H1 för ett givet år som

Formel till index H1

där H1A är den fossila energianvändningen samma år och H1A2010 är den fossila energianvändningen år 2010.

Bakgrunden till detta index och en kort analys av utvecklingen ges under diagrammet som visar graden av måluppfyllelse.

Dataunderlaget hämtades till och med år 2016 från Energimyndighetens årliga rapport Transportsektorns energianvändning, där den kortperiodiska statistiken användes. Energimyndigheten har dock valt att inte fortsätta publiceringen av denna rapport. De årliga volymerna fossil bensin och diesel hämtades av Energimyndigheten från SCB:s Kvartalsvisa energibalanser fjärde kvartalet (EN 20), Tabell 1:D, post 9.2. Från och med år 2017 hämtar vi därför dessa data direkt från denna tabell. Den årliga volymen fossil naturgas hämtas från och med år 2017 från SCB: tabell Leveranser av fordonsgas.

På grund av problem med den löpande rapporteringen av mängder levererade drivmedel till Energimyndigheten efter ett metodbyte används en annan datakälla från och med år 2018 jämfört med tidigare år. Sedan dess används istället data rapporterade av drivmedelsbolagen för hela föregående år enligt drivmedelslagen, hållbarhetslagen och reduktionsplikten, sammanställda i rapporterna Drivmedel 2018, Drivmedel 2019, och så vidare. Skillnaden mellan de två datakällorna när det gäller förnybar andel ligger på några få tiondels procentenheter, men jämförelser med tidigare år får ändå göras med viss försiktighet.

Delmål N.H.1
Uppdaterad: 2022-09-22