Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Resesträckor vid pendlings- och arbetsresor

Resesträckor per person och dag med olika färdmedel för arbets-, tjänste- och skolresor (km)
Datakälla: Trafikanalys: Nationella resvaneundersökningen

Kommentar

Den ökande resesträckan med kollektivtrafik för arbetsrelaterade resor i den senaste resvaneundersökningen är slående. En liknande ökning kan ses i det allmänna resandet med kollektivtrafik, både räknat i absoluta tal och som andel av det sammanlagda resandet. Ökningen för de arbetsrelaterade resorna är dock större. Det ser alltså ut som om de denna typ av resor driver de beteendeförändringar bort från bilberoendet som kan anas generellt.

Uppgången för kollektivtrafiken kommer med största sannolikhet att avbrytas år 2020 på grund av coronakrisen, då Sveriges befolkning blev uppmanad att undvika kollektivtrafik på grund av smittorisken. Å andra sidan borde samma situation bidra till en uppgång för arbetsrelaterade resor med gång eller cykel. Risken är dock stor att bilkörandet ökar. De sammstämmiga tecknen på ökad kollektivtrafik och något avtagande bilåkande till och med 2019 inger dock hopp om att de förändrade resmönstren på grund av coronakrisen blir tillfälliga.

Indikator N.B3.L.2
Uppdaterad: 2020-11-29