Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Växthusgasutsläpp från lätta lastbilar

Territoriella växthusgasutsläpp per capita från trafiken av lätta lastbilar (Ton CO2ekv/capita)
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik

Kommentar

Växthusgasutsläppen från lätta lastbilar ökade fram till år 2011 på grund av den ihållande trenden att det rullar fler och fler av dessa fordon på våra vägar, som gör av med allt mer drivmedelsenergi. Därefter började utsläppen minska, tack vare en ökande användning av förnybara drivmedel.

Övriga kommentarer
Den kommunala siffran motsvarar utsläppen från trafiken på vägarna i kommunen dividerat med antalet kommuninvånare. Utsläppen beror på hur stor genomfartstrafiken är, vilket gör att siffran inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.

Indikator K.H.K.4.2
Uppdaterad: 2023-12-15