Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Genomsnittlig energieffektivitet hos nya personbilar

Energieffektiviteten jämförs i grönt med 2010 års värde, samt en referensutveckling då Bilen (H2A), Bränslet (H2B) och Beteendet (H2C) bidrar lika mycket till att uppfylla målet (H2).
Genomsnittlig deklarerad energiförbrukning per körd sträcka hos en nyregistrerad personbil (kWh/100 km)
Datakälla: Energimyndigheten: Transportsektorns energianvändning, Trafikanalys: Fordonsstatistik, månadsfil, Trafikverket: PM Vägtrafikens utsläpp, Trafikverket: Bilindex, bilaga län och kommuner.

Kommentar

Förklaring
Denna indikator används för att beräkna index H2.

Referensutvecklingen längs den dalande räta linjen motsvarar att Bilen (H2A), Bränslet (H2B) och Beteendet (H2C) bidrar lika mycket till att uppfylla målet H2. Detta behöver inte vara fallet - ett ben kan komma att bidra mer än de andra till måluppfyllelsen.

Utredningen Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) anger hur CO2-utsläppen från nya personbilar bör minska för att 2030-målet ska nås (se indikator B1H). Dessa utsläpp är ungefärligen proportionella mot energieffektiviteten, men minskar snabbare ifall andelen laddbara bilar ökar.

Energiförbrukning och koldioxidutsläpp vid verklig körning är oftast högre än vad de certifierade värdena ger vid handen. Skillnaden har ökat på senare år, vilket medför att trenden att energiförbrukningen minskar inte är så tydlig i verkligheten som diagrammet ovan visar.

Alla data till och med år 2019 är baserade på fordonens förbruking och utsläpp bestämda med körcykeln NEDC. Den nya körcykeln WLTP ger högre värden.

För att beräkna energieffektiviteten behövs underlag om den genomsnittliga drivmedelsförbrukningen hos bilar av olika typ. Vi saknar sådant underlag för laddhybrider, och det beror också på hur stor andel av sträckan de körs på el. Vi räknar därför inte med laddhybrider i denna indikator. Elbilar antas i genomsnitt förbruka 20 kWh/100 km. Denna siffra är troligen något för hög, men påverkar än så länge endast marginellt indikatorn H2A eftersom så få elbilar säljs (se här).

Analys
Tack vare teknikutveckling och ekonomiska styrmedel har energieeffektiviteten hos de nya bilarna förbättrats avsevärt på senare år. År 2017 skedde ett besvärande trendskifte där de nya bilarnas genomsnittliga energiffektivitet för första gången under mätperioden försämrades jämfört med föregående år.

Detta trendskifte beror på en allt högre andel onödigt stora SUV:ar i nybilsförsäljningen, samt på en ökande andel bensinbilar i denna försäljning - på de mer energieffektiva dieselbilarnas bekostnad. Dessa tappade i popularitet som en följd av skandalerna kring dieselbilars utsläpp som rullades upp från år 2015.

År 2019 förbättrades den genomsnittliga energieffektiviteten en aning jämfört med 2018. Det beror på att försäljningen av energieffektiva laddbara bilar nu tar fart på allvar. Detta är förhoppningsvis inledningen till ännu ett trendskifte. Detta hopp riskerar att grusas av det faktum att SUV:ar och andra onödigt stora och bränsleslukande bilar fortsätter att öka i popularitet, vilket medförde att den genomsnittliga energieffektiviteten hos diesel- och bensinbilar sjönk något från år 2018 till år 2019.

Se också analysen av måluppfyllelsen av index H2.

Indikator K.H.H.2.A
Uppdaterad: 2020-10-05