Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Medborgarnöjdhet med gång- och cykelvägar

Genomsnittlig nöjdhet bland invånarna med gång- och cykelvägar enligt SCB:s medborgarundersökning (1-10)
Datakälla: SCB: Medborgarundersökningen

Kommentar

Medborgarnöjdheten hämtas från medborgarundersökningen, som ett 60-tal kommuner köper av SCB varje vår och höst. För att beräkna den nationella siffran bildar vi ett medelvärde över de deltagande kommunerna. Även om inte alla kommuner deltar så ger detta förhoppningsvis en representativ siffra.

Analys
Det går tyvärr inte att se någon trend att Sveriges befolkning blir mer nöjda med sina gång- och cykelvägar, trots att det byggs allt mer cykelväg.

Det går heller inte att se några tecken på att utbyggnaden hittills gett upphov till mer cykling eller gång, vare sig i absoluta tal, eller som andel av vårt sammanlagda resande.

Indikator K.H.B3.J.1
Uppdaterad: 2020-11-29