Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel resor med kollektivtrafik

Procentuell andel av antalet resor där det huvudsakliga färdmedlet är buss eller spårburen kollektivtrafik
Datakälla: Trafikanalys: Nationella revaneundersökningen, regionala och kommunala resvaneundersökningar

Kommentar

Insamling av data till den nationella resvaneundersökningen sker med en kombinerad pappers- och webbenkät som riktar sig till personer i åldern 6–84 år. Varje respondent svarar för endast en specifik mätdag. Urvalets respondenters mätdagar är sedan utsprida så att de tillsammans täcker in hela undersökningens referensperiod.

Undersökningen har ett relativt högt svarsbortfall (74 procent år 2022). Skiljer sig resbetendet hos respondenterna som svarar mot de som inte svarar kan skattningarna innehålla systematiska fel. För att motverka detta stratifieras urvalet efter län, åldersgrupp och kön när det viktas upp.

De kommunala siffrorna är i första hand hämtade från regionala resvaneundersökningar, i andra hand från kommunala undersökningar. Olika resvaneundersökningar kan använda något olika metoder och frågeställningar. Därför bör jämförelser mellan kommuner och riket som helhet göras med försiktighet, liksom jämförelser mellan kommuner i olika län.

Analys
Andelen av antalet resor som sker med kollektivtrafik ökade i accelererande takt fram till covidpandemin. Kollektivtrafikens marknadsandel ökade också mätt i andel av vår färdsträcka. Denna uppgång ses också när vi mäter färdsträckan i kollektivtrafik per capita i absoluta tal, det vill säga oberoende av resandet med andra färdmedel.

Dessa positiva trender kunde främst förklaras med kraftigt ökande färdsträckor i den lokala och regionala bantrafiken. Lokala och regionala resor är ofta relativt korta, och detta passar ihop med det faktum att andelen av antalet kollektivtrafikresor ökade snabbare än andelen av färdsträckan i kollektivtrafiken.

Bakom dessa siffror låg omfattande investeringar, som visade sig i en ökande kapacitet i kollektivtrafiken, och bidrog till en långsamt ökande andel boende i kollektivtrafiknär läge. Det är glädjande att dessa satsningar bar frukt i ökat resande.

Covidpandemin medförde att andelen resor i kollektivtrafik minskade drastiskt på grund av smittorisken. Som en följd därav ökade andelen resor med bil åren 2020 och 2021, liksom andelen resor med gång eller cykel. År 2022 inleddes en återgång mot förhållandena före pandemin.

Övriga kommentarer
Motsvarande uppgifter specifikt om pendlings- och tjänsteresor redovisas i indikator B3L_KH för alla kommuninvånare, och i indikator B3L_KV för de kommunanställda.

Indikator K.H.B3.C
Uppdaterad: 2023-06-01