Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel resor med kollektivtrafik

Procentuell andel av antalet resor där det huvudsakliga färdmedlet är buss eller spårburen kollektivtrafik
Datakälla: Trafikanalys: Nationella revaneundersökningen, regionala och kommunala resvaneundersökningar

Kommentar

Analys
Andelen av antalet resor som sker med kollektivtrafik har ökat påtagligt under en lång följd av år. Kollektivtrafikens marknadsandel har också ökat mätt i andel av vår färdsträcka. Denna uppgång ses också när vi mäter färdsträckan i kollektivtrafik per capita i absoluta tal, det vill säga oberoende av resandet med andra färdmedel.

Dessa positiva trender kan främst förklaras med kraftigt ökande färdsträckor i den lokala och regionala bantrafiken. Lokala och regionala resor är ofta relativt korta, och detta passar ihop med det faktum att andelen av antalet kollektivtrafikresor ökar snabbare än andelen av färdsträckan i kollektivtrafiken.

Bakom dessa siffror ligger omfattande investeringar, som visar sig i en ökande kapacitet i kollektivtrafiken, och kan bidra till en långsamt ökande andel boende i kollektivtrafiknär läge. Det är glädjande att satsningarna också bär frukt i ökat resande.

Uppgången för kollektivtrafiken fick ett tvärt slut år 2020, då Sveriges befolkning blev uppmanad att undvika kollektivtrafik på grund av smittorisken. De samstämmiga tecknen på ökad kollektivtrafik och något avtagande bilåkande till och med 2019 inger dock hopp om att de förändrade resmönstren på grund av covid-pandemin blir tillfälliga.

Övriga kommentarer
Siffrorna för riket som helhet är hämtad från de nationella resvaneundersökningarna. De kommunala siffrorna är i första hand hämtade från regionala resvaneundersökningar, i andra hand från kommunala undersökningar.

Olika resvaneundersökningar kan använda något olika metoder och frågeställningar. Därför bör jämförelser mellan kommuner och riket som helhet göras med försiktighet, liksom jämförelser mellan kommuner i olika län.

Motsvarande uppgifter specifikt om pendlings- och tjänsteresor redovisas i indikator B3L_KH för alla kommuninvånare, och i indikator B3L_KV för de kommunanställda.

Indikator K.H.B3.C
Uppdaterad: 2022-05-30