Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Måluppfyllelse för fossil energianvändning i vägtrafiken

Procentuell uppfyllelse av målet att minska den fossila energianvändningen per capita i vägtrafiken med 80 % jämfört med år 2010
Datum Värde (%)
2010 0,0
2011 3,3
2012 7,5
2013 11
2014 14
2015 16
2016 22
2017 25
Datakälla: Energimyndigheten: Transportsektorns energianvändning, SCB: Kvartalsvisa energibalanser (EN 20), SCB: Leveranser av fordonsgas, SCB: Befolkningsstatistik

Kommentar

Förklaring
Om den fossila energianvändningen minskar linjärt från år 2010 och precis uppfyller målet om 80 % minskning år 2030, så följer kurvan den räta stigande linjen som delar ovanstående diagram på diagonalen. Om den fossila energianvändningen minskar snabbare rör vi oss upp i det gröna fältet. Minskar den långsammare sjunker kurvan ned i det vita fältet.

Den specifika siffran i detta mål är hämtat från den statliga utredningen Fossilfrihet på väg. I denna utredning talas både om målet att minska användningen av fossil drivmedelsenergi med 80 % mellan åren 2010 och 2030 och om målet att minska de fossila utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken med 80 %.

Vi tar fasta på det förstnämnda målet eftersom graden av måluppfyllelse då blir lättare att mäta objektivt. Detta mål blir lättare att nå eftersom även förnybara drivmedel ger upphov till växthusgasutsläpp - vid produktion och distribution. Till skillnad från utredningen utgår vi från den fossila energianvändningen per capita. Vi gör så eftersom vi vill kunna separera trender som beror på omställning av transportsektorn från dem som bara beror på ändrad folkmängd. Detta gör målet ytterligare något lättare att nå ifall Sveriges folkmängd fortsätter att öka.

Målet H0 att minska tranportsektorns klimatpåverkan med 70 % från år 2010 till år 2030 har i viss mån ersatt detta mål H1 som officiellt mål för omställningsarbetet mot fossilfrihet. Vi fortsätter ändå att visa utvecklingen mot målet H1, bland annat för att det bygger på primär statistik om drivmedelsanvändning, medan beräkning av klimatpåverkan i viss mån är modellberoende, vilket gör en sådan indikator mindre objektiv.

Läs mer om detta index här. Där hittar du också den utsläppskurva som ligger till grund för beräkningen av den grad av måluppfyllelse som visas i ovanstående diagram.

Analys
Användningen av fossila drivmedel har ända från det första mätåret minskat ungefär enligt den kurva som krävs för att nå 2030-målet. Den kontinuerligt minskade användningen beror nästan helt och hållet på att användningen av biodrivmedel har ökat snabbt. Den totala drivmedelsanvändningen i vägtrafiken har däremot förblivit närapå konstant, trots att bilarna på papperet blivit allt snålare.

Men utvecklingen har dock halkat efter idealkurvan de senaste åren. Vi ser flera samverkande faktorer, bl.a. att de fossila drivmedlen prissänkts som resultat av lägre oljepris, vilket i sin tur bidragit till att bränsleflexibla bilar i högre utsträckning har tankats fossilt, ett begynnande skifte från diesel till bensin (med något högre energianvändning), en avstannande förbättring av energieffektiviteten hos nya bilar samt att körsträckorna fortfarande inte minskar.

Läs också analysen av index H0.

Övriga kommentarer
Dataunderlaget hämtades till och med år 2016 från Energimyndighetens årliga rapport Transportsektorns energianvändning, där den kortperiodiska statistiken användes. Energimyndigheten har dock valt att inte fortsätta publiceringen av denna rapport. De årliga volymerna fossil bensin och diesel hämtades av Energimyndigheten från SCB:s Kvartalsvisa energibalanser fjärde kvartalet (EN 20), Tabell 1:D, post 9.2. Från och med år 2017 hämtar vi därför dessa data direkt från denna tabell. Den årliga volymen fossil naturgas hämtas från och med år 2017 från SCB: tabell Leveranser av fordonsgas.

Indikator SE.1
Uppdaterad: 2018-08-24