Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel fossiloberoende kommunala lätta lastbilar

Procentuell andel lätta lastbilar i kommunal verksamhet som kan drivas förnybart
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos

Kommentar

Värdet för riket som helhet motsvarar den procentuella andelen av de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet som är fossiloberoende.

Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.

Definition av fossiloberoende
Ett fossiloberoende fordon ska vara typgodkänt för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 % är tillverkat av förnybar råvara. Det ska finnas minst 50 publika påfyllnadsplatser för detta drivmedel, någorlunda jämnt utspridda över landet.

I dagsläget gäller detta etanol (E85/ED95), biogas, HVO och el (se indikator B2H). Laddhybrider räknas som fossiloberoende, men ej elhybrider utan laddmöjlighet.

Indikator K.V.B1.C.2
Uppdaterad: 2024-07-23