Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Tillgång till alternativa drivmedel

Dessa indikatorer gör det möjligt att analysera utbyggnaden av infrastruktur för alternativa drivmedel på kommunal nivå ur olika synvinklar.

En överblick över utbyggnaden av denna infrastruktur på nationell nivå ges i indikator B2H.

Observera att datakällorna till de nationella och kommunala indikatorerna är delvis olika, så att numeriska värden kan skilja sig åt.

Delmål K.H.B2.H
Uppdaterad: 2022-02-17