Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Etanol E85

Riket

Indikatorer

Antal E85-stationer

IndikatorK.H.B2.H.2.1 Antal publika tankstationer med etanol E85 per kvadratmil landyta

Etanol E85 relativt bensin

IndikatorK.H.B2.H.2.2 Antalet publika tankstationer med E85 som procent av antalet stationer med bensin 95 oktan
Delmål K.H.B2.H.2
Uppdaterad: 2022-02-16