Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Cykelväglängd

Sammanlagd längd cykelväg per invånare (m/capita)
Datakälla: Nationella vägdatabasen - NVDB: Personlig kommunikation

Kommentar

Den sammanlagda cykelväglängden i Sverige hämtas från Nationella vägdatabasen (NVDB). Kommunerna började rapportera siffror 2012-2013. I december 2014 blev det obligatoriskt. Då redovisade 225 kommuner längden av sina kommunala cykelvägar. För år 2023 finns underlag från 283 kommuner. Längd statlig cykelväg finns i NVDB för alla kommuner.

För riket som helhet adderar vi den sammanlängda längden statlig, kommunal och enskild cykelväg i de kommuner som lämnat uppgifter om sina kommunala cykelvägar till NVDB. För att få längden cykelväg per capita dividerar vi sedan summan med den sammanlagda folkmängden i dessa rapporterande kommuner.

Analys
Det är glädjande att den inrapporterade längden cykelväg per capita stigit med 29 procent sedan år 2014. En del av uppgången skulle kunna förklaras av att inrapporteringen varit under en uppstartsfas under samma tidperiod, men den ovan beskrivna metod som vi använder för att beräkna indikatorn bör medföra att den positiva trenden är genuin.

De senaste åren ser dock tillväxttakten hos cykelvägarna ut att minska, och var endast en centimeter per capita år 2023. Utbyggnaden av cykelvägar behöver ny statlig stimulans sedan Stadsmiljöavtalen nu avslutas. Statliga cykelvägar bör få byggas fristående från bilväg. För att öka efterfrågan på cykelväg bör milersättningen för den som cyklar till jobbet vara den samma som för bilisten.

Tyvärr går det ännu inte att se några tecken på att den långsiktiga utbyggnaden av cykelvägarna sedan år 2014 gett upphov till mer cykling eller gång, vare sig i absoluta tal, eller som andel av vårt sammanlagda resande. Det verkar inte heller som om utbyggnaden medfört att vi blivit mer nöjda med våra gång- och cykelvägar.

Övriga kommentarer
För de kommuner som lämnat uppgifter om sina kommunala cykelvägar anger vi den sammanlagda längden statlig, kommunal och enskild cykelväg i kommunen per kommuninvånare.

Upgifterna gäller den 31 december det aktuella året.

Indikator K.H.B3.J.2
Uppdaterad: 2024-04-05