Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Resevolymer i olika transportslag

Riket
Köping
Referensutveckling

För att bedöma våra resors påverkan på miljö, klimat och hälsa är det färdsträckorna i olika transportslag som är det mest intressanta. Dessa data finns idagsläget dock inte nedbrutna på kommunal nivå för alla kommuner.

Som underlag till denna indikator förlitar vi oss huvudsakligen på regionala och kommunala resvaneundersökningar. Utformningen av dessa kan skilja sig åt från fall till fall. Som minsta gemensamma nämnare redovisar nästan alla sådana undersökningar fördelningen av antalet resor i olika transportslag. För att kunna jämföra olika kommuner med varandra fokuserar vi därför på antal resor på kommunal nivå, snarare än på resesträckor. För att även kunna jämföra kommuner med riket som helhet redovisar vi fördelningen av antalet resor också på nationell nivå.

Data som specifikt gäller pendlings- och tjänsteresor redovisas i indikator B3L_KH för alla kommuninvånare, och i indikator B3L_KV för de kommunanställda.

Resesträckor i personbil

Dessa uppgifter finns inte på kommunal nivå. Därför använder vi det nationella nyckeltalet om det genomsnittliga antalet personer i varje bil (indikator B3E) och multiplicerar med den genomsnittliga körsträckan per kommuninvånare för de bilar som är registrerade i kommunen (indikator H2C_KH).

Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina bilar, och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende. Till exempel är många hyrbilar registrerade i Solna, vilket ger långa körsträckor för denna kommun. Ett leasingföretag flyttade år 2011 från Malmö till Lund, vilket ger ett hack i kurvorna för båda kommunerna.

Antal resor

Siffrorna för riket som helhet är hämtad från de nationella resvaneundersökningarna. De kommunala siffrorna är i första hand hämtade från regionala resvaneundersökningar, i andra hand från kommunala undersökningar.

Olika resvaneundersökningar kan använda något olika metoder och frågeställningar. Därför bör jämförelser mellan kommuner och riket som helhet göras med försiktighet, liksom jämförelser mellan kommuner i olika län.

Delmål K.H.B3.A
Uppdaterad: 2020-10-04