Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel tjänsteresor med gång eller cykel

Procentuell andel av kommuninvånarnas tjänsteresor som sker med gång eller cykel
Andel tjänsteresor med gång eller cykel
Datakälla: Enkätundersökning

Kommentar

Jämförelser mellan kommunerna bör göras med stor försiktighet, dels därför att de har olika förutsättningar med olika stor tillgång till kollektivtrafik, dels därför att deras resvaneundersökningar kan ha formulerats på olika sätt med olika avgränsningar.

I sina enkätsvar till Gröna Bilister har vissa kommuner kommenterat de resvaneundersökningar som ligger till grund för denna indikator. Dessa kommentarer kan laddas ned i denna excelfil. De ger ytterligare information om de siffror som visas här.

Motsvarande uppgifter för de kommunanställda visas i indikator B3L_KV.

Liknande uppgifter för komminvånarnas alla resor visas i indikator B3A_KH.

Indikator K.H.B3.L.2.1
Uppdaterad: 2018-11-25