Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Fördelning av antalet tjänsteresor med olika färdmedel

Procentuella andelar av kommuninvånarnas tjänsteresor som sker med olika färdmedel
Riket

Indikatorer

Gång eller cykel

IndikatorK.H.B3.L.2.1 Andel tjänsteresor med gång eller cykel

Bil

IndikatorK.H.B3.L.2.2 Procentuell andel av kommuninvånarnas tjänsteresor som sker med bil

Kollektivtrafik

IndikatorK.H.B3.L.2.3 Procentuell andel av kommuninvånarnas tjänsteresor som sker med kollektivtrafik
Delmål K.H.B3.L.2
Uppdaterad: 2019-10-14