Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Måluppfyllelse för fossil energianvändning i tunga lastbilar

Procentuell uppfyllelse av målet att minska den fossila energi per capita som de tunga lastbilarna skulle använda om de alla vore nya med 80 % jämfört med år 2010
Datum Värde (%)
2010 7
2011 8
2012 14
2013 17
2014 20
2015 24
2016 28
2017 30
2018 31
Datakälla: Se indikatorerna H3A, H3B och H3C, som kombineras för att beräkna H3

Kommentar

Förklaring
Om den fossila energianvändningen minskar linjärt från år 2010 och precis uppfyller målet om 80 % minskning år 2030, så följer kurvan den räta stigande linjen som delar ovanstående diagram på diagonalen. Om den fossila energinvändningen minskar snabbare rör vi oss upp i det gröna fältet. Minskar de långsammare sjunker kurvan ned i det vita fältet.

Läs mer om detta index här.

På grund av brister i dataunderlaget är risken betydande att detta index i dagsläget är missledande. Läs mer här.

Analys
Utvecklingen av andelen förnybara drivmedel i vägtrafiken och körsträckorna i tung lastbil analyseras under diagrammen till indikatorerna H3B och H3C.

Indikator SE.3
Uppdaterad: 2019-08-14