Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel fossiloberoende kommunala personbilar

Procentuell andel personbilar i kommunal verksamhet som kan drivas förnybart
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos

Kommentar

Värdet för riket som helhet motsvarar den procentuella andelen av de personbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet som är fossiloberoende. Detta värde kan jämföras med den procentuella andelen fossiloberoende personbilar i Sverige som visas i indikator B1C.

Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.

Definition av fossiloberoende
Ett fossiloberoende fordon ska vara typgodkänt för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 % är tillverkat av förnybar råvara. Det ska finnas minst 50 publika påfyllnadsplatser för detta drivmedel, någorlunda jämnt utspridda över landet.

I dagsläget gäller detta etanol (E85/ED95), biogas, HVO och el (se indikator B2H). Laddhybrider räknas som fossiloberoende, men ej elhybrider utan laddmöjlighet. Inga personbilar med dieselmotor är godkända för RME.

Indikator K.V.B1.C.1
Uppdaterad: 2024-07-23