Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Växthusgasutsläpp från alla transporter

Växthusgasutsläpp per capita från alla transportslag i kommunen (Ton CO2ekv/capita)
Datakälla: Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik

Kommentar

På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
Indikator K.H.K.3.2
Uppdaterad: 2022-05-09