Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Växthusgasutsläpp från alla transporter

Växthusgasutsläpp per capita från alla transportslag i kommunen (Ton CO2ekv/capita)
Datakälla: Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik

Kommentar

OBS Data för år 2022 är preliminära.

På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.

Indikator K.H.K.3.2
Uppdaterad: 2023-09-27