Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Växthusgasutsläpp från personbilar

Växthusgasutsläpp per capita från personbilstrafiken (Ton CO2ekv/capita)
Mätområde Datum Värde (ton CO2ekv/inv)
Kristinehamn 2010 1,54
Kristinehamn 2011 1,51
Kristinehamn 2012 1,43
Kristinehamn 2013 1,39
Kristinehamn 2014 1,37
Kristinehamn 2015 1,37
Kristinehamn 2016 1,32
Kristinehamn 2017 1,19
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik

Kommentar

Den kommunala siffran motsvarar utsläppen från trafiken på vägarna i kommunen dividerat med antalet kommuninvånare. Utsläppen beror på hur stor genomfartstrafiken är, vilket gör att siffran inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
Indikator K.H.K.4.1
Uppdaterad: 2019-12-12