Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Växthusgasutsläpp från bussar

Växthusgasutsläpp per capita från busstrafiken (Ton CO2ekv/capita)
Mätområde Datum Värde (ton CO2ekv/inv)
Kristinehamn 2010 0,112
Kristinehamn 2011 0,111
Kristinehamn 2012 0,087
Kristinehamn 2013 0,073
Kristinehamn 2014 0,064
Kristinehamn 2015 0,053
Kristinehamn 2016 0,036
Kristinehamn 2017 0,023
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik

Kommentar

Den kommunala siffran motsvarar utsläppen från trafiken på vägarna i kommunen dividerat med antalet kommuninvånare. Utsläppen beror på hur stor genomfartstrafiken är, vilket gör att siffran inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
Indikator K.H.K.4.4
Uppdaterad: 2019-12-12